studiecoaching
typecursus
lifecoaching

Algemene voorwaarden


Studiecoaching

Met het afnemen van Studiecoaching verklaart u een overeenkomst aan te gaan met Vossen Studiecoaching te Stramproy. Hiermee verplicht Vossen Studiecoaching zich tot het geven van Studiecoaching op de afgesproken tijden.

  1. De kosten voor de Studiecoaching zijn  32,- per uur. De factuur ontvangt u iedere maand via e-mail.
  1. Studiecoaching kan kosteloos worden verzet of afgezegd, mits dit ruim vooraf kenbaar wordt gemaakt. Hiervoor gelden de volgende regels:

§  Tot 24 uur voor de afspraak kan er kosteloos worden afgezegd of verzet;

§  Binnen 24 uur voor de afspraak of bij geen afmelding, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

  1. Indien er veel geprint moet worden (denk aan: examens, extra oefeningen e.d.) dan wordt hierover eerst overlegd. U kunt ervoor kiezen om de bestanden zelf uit te printen of om de printkosten in rekening te laten brengen ( 0,10 per blaadje).

  1. Reeds ingekochte (Studie)coaching is niet inwisselbaar voor geld.

  2. Vossen Studiecoaching is niet aansprakelijk voor de vermissing van enig eigendom.


Typecursus

Door deel te nemen aan de Typecursus, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

1.   De cursist heeft recht op 15 aaneengesloten lesweken, met 1 x per week les (m.u.v. vakanties en vrije dagen). De cursus bevat maximaal 15 lessen van 30 minuten. Afwezigheid door bijv. ziekte leidt niet tot een langere cursusduur. Bovendien zal de cursist thuis regelmatig moeten oefenen om het typen te leren. Tijdens schoolvakanties en vrije dagen is er geen typeles, maar moet de cursist zelfstandig verder oefenen.

2.  Vossen Typecursus biedt in samenwerking met Typeopleiding Succes een online typecursus. Deze cursus bevat voldoende lessen om het uiteindelijke examen (en dus diploma) te kunnen behalen. Dit is echter geen garantie dat de cursist daadwerkelijk zal slagen.

3.   Oefenverplichting. Typen is een vaardigheid de je alleen kunt leren als je ook thuis oefent. Enkel oefenen tijdens de les is onvoldoende om aan de cursus te mogen deelnemen. Het is daarom verplicht om ook thuis te oefenen. Bij één week thuis niet oefenen volgt een waarschuwing, bij twee weken thuis niet oefenen volgt een cursus-stop. Zodra er weer thuis geoefend wordt, gaat de cursus verder. Hierdoor gemiste lessen zijn voor eigen verantwoordelijkheid en kunnen niet ingehaald worden.

4.  Gemiddeld zal een cursist ongeveer 15 weken Typecursus nodig hebben voordat hij of zij op examen kan. Indien de cursist na 6 maanden typecursus nog onvoldoende vaardigheden heeft om op examen te kunnen, vervalt het online account.

 

Life coaching

Met het afnemen van Life coaching verklaart u een overeenkomst aan te gaan met Vossen Coaching te Stramproy. Hiermee verplicht Vossen Coaching zich tot het geven professionele coaching op de afgesproken tijden.

Studiecoaching kan kosteloos worden verzet of afgezegd, mits dit ruim vooraf kenbaar wordt gemaakt. Hiervoor gelden de volgende regels:

§  Tot 24 uur voor de afspraak kan er kosteloos worden afgezegd of verzet;

§   Binnen 24 uur voor de afspraak of bij geen afmelding, worden de volledige kosten in rekening gebracht.Privacyverklaring - Vossen Coaching

Vossen Coaching, gevestigd aan Amentstraat 15 6039 RA Stramproy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://vossenstudiecoaching.nl/ Amentstraat 15 6039 RA Stramproy +31612456643

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vossen Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janneke.vossen@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vossen Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vossen Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit tot maximaal 6 maanden na het afnemen van de laatste diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vossen Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vossen Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vossen Coaching gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vossen Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar janneke.vossen@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vossen Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vossen Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janneke.vossen@live.nl

­

“Door de begeleiding konden wij weer ouders zijn.”
“Het zelfvertrouwen van onze dochter ging omhoog.”
“Er is altijd een fijne, prettige en open samenwerking geweest.”
“Bedankt voor de fijne tijd!!!”
“Wij zijn zeer tevreden over de flexibiliteit van Vossen Studiecoaching.”
“De Studiecoaching gaf onze dochter veel rust en zelfvertrouwen.”
“Onze dochter gaat zelfs met plezier naar Janneke!”
“Ik merkte dat mijn punten vooruit gingen.”
“Het woordjes leren bij Janneke is erg handig.”
“Ik heb thuis bijna geen huiswerk meer.”
“Leren bij de Studiecoaching is makkelijker dan thuis.”
“De typecursus is uitdagend en leuk om te spelen!”
“Het werkt motiverend om bij Janneke te komen typen.”
“De Typetuin is een prettig programma om in te werken.”
“Het is leuk om bij Janneke te leren typen.”
“De begeleiding was voor mij in een woord: TOP!”
“We raden anderen zeker aan om de tupecursus bij Janneke te volgen.”
“Fijn dat het op ieders tempo is aangepast.”
“Janneke is een vriendelijke, rustige lerares die aandacht heeft voor iedereen.”
“Onze dochter heeft de cursus met veel plezier gevolgd.”
“Goed bereikbaar voor vragen en goede terugkoppeling naar ouders.”
start algemene voorwaarden